Katalog

xeroxový papír


Xerox A3 80g Office 500l

Detail Xerox A3 80g Office 500l

Xerox A4 100g Color Copy 500l.

Detail Xerox A4 100g Color Copy 500l.

Xerox A4 120g Color Copy 250l.

Detail Xerox A4 120g Color Copy 250l.

Xerox A4 135g Color Copy silk-mat 250l.

Detail Xerox A4 135g Color Copy silk-mat 250l.

Xerox A4 170g Color Copy silk-mat

Detail Xerox A4 170g Color Copy silk-mat

Xerox A4 200g Color Copy 250l.

Detail Xerox A4 200g Color Copy 250l.

Xerox A4 250g Color Copy 125l.

Detail Xerox A4 250g Color Copy 125l.

Xerox A4 300g Color Copy 125l.

Detail Xerox A4 300g Color Copy 125l.

Xerox A4 80g 500l-intensiv

Detail Xerox A4 80g 500l-intensiv

Xerox A4 80g 500l-pastel

Detail Xerox A4 80g 500l-pastel

Xerox A4 80g mix-Intensiv 5x50

Detail Xerox A4 80g mix-Intensiv 5x50

Xerox A4 80g mix-Pastel 5x50l

Detail Xerox A4 80g mix-Pastel 5x50l